устав

УСТАВ  НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕЛНИЧАРИ

                        І.  ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
          Чл. 1 Съюзът на българските мелничари, наричан за по-кратко Съюз, е сдружение с нестопанска цел, което има за предмет на дейност подпомагане и насърчаване развитието на българското мелничарство, издигане професионалния статут на мелничарите, популяризиране на традициите и културата на производството  и търговията с брашна от пшеница и други зърнени култури. 
            Чл. 2 При осъществяване на своята дейност, Съюзът е независим от държавни, политически, религиозни, синдикални и други органи и организации.
            Чл. 3 Съюзът е приемник на прогресивните традиции на Съюза на българските мелничари,  учреден през 1906  год.
            Чл. 4 Съюзът е юридическо лице със седалище гр. 1606 София и адрес на управление ул. ”Владайска” № 29, ет. 2, офис 6. Съюзът е включен в регистъра за юридически лица с нестопанска цел към Софийския градски съд, фирмено отделение, с Решение № 1 от 13. 05. 1991 г. и е учреден за неопределено време.
            Чл. 5 Съюзът осъществява своята дейност на основата на действащото законодателство у нас, настоящият Устав, решенията на мелничарския събор (общото събрание) и ръководните органи, в рамките на техните правомощия.
            Чл. 6 Съюзът има запазено защитено право на собствена марка, банкова сметка, кръгъл печат, знак, членска карта за индивидуалните членове и удостоверение за фирмите.
 
             ІІ. ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
            Чл. 7 Съюзът следва следните принципи:
            1. Оперативност при изпълнение на целите и задачите
            2. Демократичност при вземане на решенията
            3. Прозрачност в действията
            Чл. 8 Съюзът на българските мелничари е организация за осъществяване на дейност в частна полза на своите членове и има следните цели:
            (1) Да служи на специалистите и работещите в областта на мелничната промишленост в Република България, да внесе единство в техните дела и стремежи и да работи за признаването му от обществото и държавата като представител на мелничния бранш.
            (2) Да защитава обществения престиж и професионалните интереси на лицата, работещи в мелничната промишленост у нас.
            (3) Да утвърждава етичните норми на мелничарската професия и да следи за спазването им.
            (4) Да подпомага квалификацията и усъвършенства професионализма на мелничарите.
            (5) Да подпомага специалистите и всички членове на Съюза в техните лични и групови интереси и инициативи.
            (6) Да развива и подпомага творческата инициатива на своите членове с цел усъвършенстване на процесите, свързани с техническия прогрес в мелничната промишленост и свързаните с нея подотрасли.
            (7) Да поддържа връзка със сродни организации в страната и в чужбина.
            (8) Да изучава, популяризира и съхранява историята на мелничната промишленост у нас.
            (9) Да внася предложения за актуализиране и допълване на българското законодателство по въпросите на търговията и преработката на зърнени храни.
            Чл. 9 (1) За постигане на целите си, Съюзът сътрудничи или опонира на:
            1. Министерството на земеделието и храните и всички държавни институции и обществени организации при провеждане на технологичната, социалната и екологична политика на страната.
            2. Образователните институции при подготовката на специалисти в тяхното средно, университетско и следуниверситетско образование.
            3. Синдикатите и други професионални организации от хранително-вкусовата промишленост и зърнопроизводителите по въпросите на условията на труда, заплащането и трудовите взаимоотношения на своите членове.
            (2) Организира национални и регионални конференции, симпозиуми и беседи по актуални въпроси, включително с международно участие, както и други мероприятия.
            (3) Поддържа своя уеб страница и информира своите членове за работата на УС и актуални въпроси свързани с дейността на Съюза.
            (4) Изготвя и отстоява свои становища пред централните и териториални органи на властта по повод актуализиране, изменение и допълнение на норматнивната база по всички въпроси свързани с мелничарството.
            (5) Съюзът може да реализира допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистриран и като използва полученият приход за постигане на определените в устава цели.
            (6) Предмет на стопанската дейност осъществена от Съюза е организиране на симпозиуми, конференции, издателска дейност и други прояви представящи постиженията на мелничната промишленост.
            (7) Съюзът не разпределя печалби.
 
                        ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
                              СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕЛНИЧАРИ
 
            Чл. 10 (1) Член на Съюза може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което изпълнява дейност свързана с преработката на зърнени култури и търговия с продуктите от преработката, търговия с основни и спомагателни материали и технологично оборудване за мелничната промишленост, съдейства за осъществяване целите на Съюза, участва в неговата дейност, спазва настоящия устав и внася редовно определения члански внос (имуществени вноски).
            (2) Членството в Съюза е доброволно и не ограничава участието на негови членове в други юридически лица и организации.
            (3) Приемането на членове на Съюза се осъществява от Управителния съвет след писмено заявление, в което кандидата декларира, че ще спазва Устава.
            (4) Едно юридическо лице не може да членува в Съюза по два различни начина.
            Чл. 11 (1) Членството се прекратява:
            1. с еднократно волеизявление до Управителния съвет на Съюза; 
            2. със смърта, или поставяне под пълно запрещение;
            3. с изключването;
            4. с прекратяване дейността на Съюза.
            (2) Всеки член по всяко време може да напусне Съюза като отправи писмено заявление до Управителния съвет.
            (3) Член на Съюза, който не изпълнява задълженията си се изключва, а този, който не е плащал членския си внос в продължение на една година се самоизключва.
            Чл. 12 Членовете на Съюза имат следните права:
            1. да участва в управлението на Съюза лично или чрез упълномощен представител;
            2. да получава своевременна пълна информация за дейността на Съюза;
            3. да се ползват от имуществото на Съюза, резултатите от неговата дейност и натрупаната информация;
            4. да популяризират дейността на Съюза и да съдействат за приемане на нови членове;
            5. да изразяват свободно своето мнение при вземане на решение от различен характер на различни нива на Съюза;
            6. да получи документ (членска карта или удостоверение) за членство в Съюза; 
            7. да внася свободно за разглеждане от ръководството на Съюза идеи, предложения и други въпроси засягащи дейността му, както и да присъства при обсъждането им.
            Чл. 13 (1)Членовете на Съюза са задължени:
            1. да спазват настоящия Устав и изпълняват решенията на органите на Съюза;
            2. да участва активно в дейността на Съюза;
            3. да не използват членството си в Съюза за постигане на политически, професионални и други користни цели;
            4. да пази престижа на професията и доброто име на Съюза;
            5. да внася редовно установения членски внос определен от Мелничарския събор.
            (2) За задълженията на Съюза, членът отговаря до размера на предвидения в Устава членси внос.Членът не отговаря лично за задължанията на Съюза.
            (3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърляеми и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
            Чл. 14 (1) Решението, с което се отказва членство се взема от Управителния съвет и се съобщава незабавно писмено като се посочват мотивите.
            (2) Недоволните от решението по предходната алинея могат да го обжалват пред Мелничарския събор, чието решение е окончателно.
 
                        ІV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, ОРГАНИ НА 
                                    УПРАВЛЕНИЕ НА СЪЮЗА 
 
            Чл. 15 Управлението на Съюза се осъществява от:
            1. Мелничарски събор (общо събрание) /МС/
            2. Управителен съвет /УС/
            3. Контролен съвет /КС/
            Чл. 16 (1) Основните принципи на управление на Съюза са демократизма, изборността  и мандатността.
            (2) Всички ръководни длъжности в Съюза са изборни и мандатни.
            (3) Мандатът на всички длъжности в Съюза е 3 (три) години.
            (4)Мандатът на ръководните органи на Съюза или отделен член на тези органи може да се прекрати преди определения срок, по решение на Мелничарския събор.
            (5) Броят на членовете на УС и КС е неограничен и се определя от Мелничарския събор
            Чл. 17 (1) Мелничарският събор е върховен орган на Съюза и се състои от всички негови членове.
            (2) Мелничарският събор се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на Съюза в населеното място, в което се намира седалището на Съюза.
            (3) Мелничарският събор се счита за законен ако присъстват повече от 50% от членовете на Съюза.
            (4) При липса на кворум, Съборът се отлага с един час по-късно от обявения, на същото място и при същия дневен ред и се счита за законен, независимо от броя на присъствуващите членове.
            Чл. 18 (1) Мелничарският събор се свиква с покана, която трябва да съдържа дневен ред, дата, час и място за провеждането му и по чия инициатива се свиква, като поканата се изпраща до всички членове на Съюза по електронна поща  или се обнародва в Държавен вестник..
            (2) Поканата се публикува в уеб сайта на Съюза или се поставя на видно място за обявление в сградата, в която се намира управлението на Съюза, най-малко един месец преди определения ден.
            Чл. 19 (1) Мелничарският събор има следните правомощия:
            1. приема,изменя и допълва Устава;
            2. приема други вътрешни актове – отчети на УС и КС; 
            3. избира и освобождова членовете на Управителния съвет и Контролния съвет;
            4. произнася се по жалби на неприети кандидати за членове;
            5. взема решение за преобразуване или прекратяване дейността на Съюза;
            6. приема основни насоки и програма за дейността на Съюза;
            7. приема бюджета на Съюза, разглежда финансовото му състояние и дава оценка за него;
            8. взема решения относно дължимостта и размера на годишния членски внос или имуществени вноски, начина и срока за тяхното внасяне.
            9. отменя решенията на органите на Съюза, които противоречат на Закона, Устава и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.
            10. разглежда други въпроси по предложение на Мелничарския събор.
            (2) Правата по ал.1, т.т.1,3,5,7 и 10 не могат да се възлагат на други органи на Съюза.
            (3) Решенията на Мелничарския събор са задължетилни за другите органи на Съюза.
            (4) Решенията на Мелничарския събор подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
            (5) Решенията на органите на Съюза, които са взети в противоречие на закона, Устава или предходно решение на Мелничарския събор, могат да бъдат оспорвани пред Мелничарския събор по искане на заинтересованите членове на Съюза или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземането на решението.
            (6) Споровете по предходната алинея могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрация на сдружението от всеки член на Съюза или от негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
            (7) Решенията се вземат с обикновено мнозинство с изключение на случаите за изменение на Устава, за прекратяване или сливането на Съюза на българските мелничари с друго сдружение, за което е нужно мнозинство от 2/3 гласове от присъстващите членове.
            Чл. 20 (1) Управителният съвет на Съюза е колективен орган, който организира и ръководи дейността му в периода между свикване на отчетно-изборен Мелничарски събор.
            (2) Управителният съвет избира от своя състав председател и зам.предсадател с мандат от 3(три) години.
            (3) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения, независимо от възложените им функции при разпределение на задачите помежду им.
            Чл. 21 (1) Заседанията на Управителния съвет се провеждат не по-малко от един път на три месеца.
            (2) При необходимост, по инициатива на председателя на УС или най-малко 1/3 от членовете на УС се свикват извънредни заседания на  Управителния съвет.
            Чл. 22 (1) Управителният съвет има следните правомощия:
            1. представлява Съюза като определя обема на представителна власт на отделните негови членове;
            2. осигурява изпълнението на решенията на Мелничарския събор и отчита дейността си пред него;
            3. разпорежда се с имуществата на Съюза, при спазване изискванията на Устава;
            4. подготвя и внася в Мелничарския събор проект на бюджет;
            5. подготвя и внася в Мелничарския събор отчет за дейността на Съюза;
            6. свиква Мелничарски събор;
            7. определя реда и организира дейността на Съюза, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
            8. определя адреса на Съюза;
            9. приема и разглежда молби за приемане на нови членове на Съюза. Внася в Мелничарския събор предложения за прекратяване на членство в Съюза.
          10. дава периодична информация за дейността си чрез своя уеб страница или по друг писмен начин – наредби, правилници, инструкции и други документи.
          11. взема необходимите мерки, които позволяват на Съюза да придобива финансови средства, дарения и др. за подпомагане на неговите цели;
          12. одобрява договори и споразумения с трети лица, в това число ищата на назначените лица към Съюза;
          13. взема решения за членуване в други организации;
          14. изготвя предложения до Мелничарския събор за образуване на парични фондове;
          15. взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
          16. изпълнява задълженията предвидени в Устава;
          17. определя възнагражденията на трети лица и на назначените служители
            (2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя.
            (3) Председателят е длъжен да свиква заседания на Управителния съвет при писмено поискване на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседанието в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от зам.председателя или от определен от УС негов член.
            (4) Председателят определя мястото където ще се проведе заседанието на УС, а когато то се свиква по инициатива на 1/3 от членовете му, мястото се определя от тях.
            (5) Управителният съвет може да взема решения ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
            (6) Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването по този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.
            (7) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.23,ал.2, т.4 и 6 от Устава – с мнозинство от всички членове.
            (8) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.
            Чл. 23 (1) Председателят на УС има представителни и оперативни функции
            (2) Председателят на Управителния съвет:
            1. представлява Съюза пред други органи, организации и институции;
            2. ръководи заседанията на Мелничарския събор и Управителния съвет;
            3. пряко отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на Съюза въз основа на Устава и решенията на Мелничарския събор и УС;
            4. подписва браншови документи и актове, след съгласуване по електронен път с членовете на УС;
            5. упълномощава при нужда зам.председателя на Съюза;
            6. сключва договори с наетите лица в Съюза и одобрява длъжностите, след утвърждаването им от УС;
            Чл. 24 (1) Контролният съвет на Съюза се състои от двама души, единият от които е председател
            (2) Контролният съвет има следните правомощия:
            1. следи за законността на действията на Управителния съвет;
            2. проверява изпълнението на решенията на Мелничарския събор;
            3. проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване на имуществото на Съюза.
            4. Отчита дейността си пред Мелничарския събор.
            (3) Решенията на Контролния съвет се вземат с мнозинство.
            Чл. 25 Председателят и членовете  на Контролния съвет не са платени за дейността, която изпълняват като Управителният съвет може да определи годишна награда за извършената работа
 
 
                        V. ИЗБОРИ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ ГЛАСУВАНЕ
 
            Чл. 26  (1) Решенията на Мелничарския събор се вземат с мнозинство от присъстващите.
            (2) Всеки член на Мелничарския събор има право на един глас.
            (3) Член на Мелничарския събор няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
            1. него, неговият съпруг/а/ или роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
            2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
            (4) На Мелничарския събор едно лице може да представлява не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно.Преупълномощаване не се допуска.
            (5) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред не може да се вземат решения.
            (6)Решенията по чл.19, ал.1,т.т.1, 5 и 8 се вземат с 2/3 мнозинство от присъстващите.
            (7) Решенията по чл.19,ал.1, т.3 се вземат с явно или тайно гласуване, съгласно решението на Мелничарския събор.
            Чл. 27 Ако някой от кандидатите за изборна длъжност не получи обикновено мнозинство от присъстващите редовни членове, се провежда повторно гласуване като за избран се счита кандидатът получил най-много гласове.
            Чл. 28 Всички ръководни  длъжности в Съюза са изборни и мандатни.
            Чл. 29 Броят на кандидатите за изборна длъжност е неограничен и предложение за включване в изборната листа може да бъде направено от всеки член на Съюза.
            Чл. 30 За всяка кандидатура за член на УС и КС се гласува по отделно, освен в случаите когато Мелничарския събор не реши друго.
 
                        VІ. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО НА СЪЮЗА
 
            Чл. 31 Финансовият период на Съюза обхваща една календарна година.
            Чл. 32 (1) Имуществото на Съюза се състои от движими вещи, недвижими имоти, вещни права, вземания, ценни книжа, прични средства и др.
            (2) Приходите на Съюза се формират от: годишен членски внос, дарения, помощи и други външни постъпления, разрешени от закона.
            (3) Размерът на годишния членски внос се определя от Мелничарския събор.
            Чл. 33 (1) Разходите на Съюза се извършват съгласно утвърдения бюджет за финансовия период, предложен от УС и приет от Мелничарския събор.
            (2) При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация от Управителния съвет или определено от него лице като останалото имущество, след удовлетворение на кредиторите, се разпределя между членовете пропорционално на платения от тях членски внос през последните три години.
 
                        VІІЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
            Чл. 34 За всички въпроси, неуредени в настоящия Устав, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел както и действащото законодателство на Република България.
            Чл. 35 Настоящият Устав е приет на Учредителна конференция на 26. 03. 1991 г. в гр.София, изменен и допълнен на извънреден Мелничарски събор на 12. 05. 1999 год., промените, съгласно изискванията на пар.1, ал. 4 ПЗР на ЗЮЛНЦ, приети от Мелничарски събор на 14. 12. 2001 год., измененията и допълненията, приети на извънреден Мелничарски събор на 10. 06. 2004 год., изменения и допълнения, приети на Мелничарски събор на 27. 04. 006 год., изменения и допълнения, приети на Мелничарски събор на 28. 06. 2007 год., изменения и допълнения, приети на Мелничарски събор на 11. 06. 2009 г., изменения и допълнения, приети на Мелничарски събор на 29. 04. 2014 г.
 
 
 
 
 
Председател
                        Савина Влахова