Борсова информация
още...
вход за членове
Име:
Парола:
начало | за нас
за нас
Съюзът на българските мелничари (СБМ) е учреден по инициатива на Варненската търговско-индустриална камара, като първият конгрес се е състоял от 17 до 23 февруари 1906 год., на който е избрано ръководство на Съюза – мелничарски съвет. От 1923 год. печатният орган на Съюза е в.”Мелничар”, а от 1930 год. излиза сп.”Мелница”.През 1906 г.по инициатива на ръководството на Съюза на българските мелничари се подема инициативата за включване на мелниците под закрилата на Закона за насърчаване на местната индустрия (ЗНМИ), който е утвърден с Указ 134 от 20.12.1894 г.Законът за насърчаване на местната индустрия е давал редица придимства на мелницете, които са под негово покравителство : освобождаване от данък сгради и данък занаяти; безмитен внос на машини, суровини и материали; намаление на тарифата на желизниците с 35%; предимство при участие в държавни търгове и право на концесия в даден район.За подобряване на кадровия потенциал, по инициатева на СБМ на 15.09.1925 год. в гр.Русе се открива Държавно средно мелничарско училище с 5 годишен курс на обучение.В този си вид СБМ съществува до 1944 год., когато се изграждат държавни органи за управление и ръководство на мелничната промишленост.

По инициатива на специалисти от мелничната промишленост на 26.04.1990 г.се провежда учредително събрание на Съюза на българските мелничари с цел да се възстанови дейността на съществуващия до 1944 год. Съюз.На учредителния събор е приет Устав на СБМ и са избрани ръководни органи.Уставът е преработен и приет в последствие с протокол №2 от 26.03.1991 год., на основание на което, по фирмено дело 17315 от 1990 год. на СГС , с Решение №1 от 13.05.1991 год. е регистрирано сдружение с нестопанска цел по ЗЛС с наименование “Съюз на българските мелничари” със седалище в гр.София, община “Подуяне”,ул.”Ильо Войвода”№2.За ръководство на СБМ е избран Управителен съвет от 13 души с председател ст.н.с.,д-р, инж.Веселин Цоков Маринов. С Решения №3 и 4 на фирмено отделение на СГС от 13.05.2002 г. и 30.05.2002 г е променен адресът на седалището – ул.”Павлина Унуфриева”№ 4, община “Подуяне”.

Целта на Съюза е да служи на специалистите и работещите в областта на мелничната промишленост в България, да внесе единство в техните стремежи и да работи за признаването му от оществото и държавата като представител на тази общнаст от специалисти.Да защитава обществения престиж и професионалните интереси на лицата, работещи в мелничната промишленост, да подпомага квалификацията им и утвърждава етичните норми на мелничарската професия и да следи за спазванито им.Да развива и подпомага творческата инициатива на своите членове с цел усъвършенстване на процесите, свързани с техническия прогрес в мелничната промишленост и свързаните с нея подотрасли.Да поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина.

Съюзът е член на БАХПИ, БСК и БТПП и участвува активно в провежданите мероприятия, търси съдействие за решаване на възникнали проблеми.От 2006 год. СБМ е член на Европейската асоциация на мелничарите – GAM.

В помощ на своите членове, Съюзът е разработил ДПП и ръководство за внедряване на системата НАССР, които се предоставят за ползване от членове на Съюза и на мелници, които не са членове на Съюза.

Created by BIAnet